RODO

Klauzula informacyjna dla pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osób upoważnionych przez pacjentów Poradnia Rodzinna w Skoczowie.

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest „Poradnia rodzinna w Skoczowie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Bielska 45A, 43-430 Skoczów, NIP 5482122418, REGON 072140601, KRS 0000742219 (Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem: kontakt@poradniarodzinna.skoczow.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej i realizowania innych obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. h RODO)  „obowiązek prawny” oraz „realizacja celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienie opieki zdrowotnej”,
 • zapewnienia realizacji praw pacjentów, w szczególności w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes” oraz „obowiązek prawny”,
 • dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem działalności leczniczej lub też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez pacjenta lub inną osobę oddzielną zgodą, możliwe jest wykorzystywanie jej danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy, np. zgoda na wykorzystywanie wizerunku lub wykorzystywanie adresu e-mail dla przekazywania informacji medycznych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”. Przekazanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa (w szczególności w przypadku pacjentów: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL) jest niezbędne dla realizacji ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych w tym zakresie może się wiązać z brakiem możliwości wykonywania działalności leczniczej oraz realizacji innych ww. celów Administratora. W pozostałym zakresie przekazanie danych jest dobrowolne.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa,
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,
 • okres do momentu ewentualnego wycofania zgody.

Jak wycofać zgodę?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

Jakie mają państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Komu przekazujemy państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać:

 • oprócz osobom upoważnionym przez Administratora
 • innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

Jak można się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu rodo@jamano.pl.

Dodatkowa Informacja Dla Osób Upoważnionych Przez Pacjentów

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem pacjentów (lub ich przedstawicieli ustawowych). Administrator będzie je przetwarzać w zakresie wskazanym przez pacjentów (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe)

Monitoring - obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Rodzinna w Skoczowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Bielska 45A, 43-430 Skoczów, NIP 5482122418, REGON 072140601, KRS 0000742219 (Administrator).
Kontakt z Administratorem: kontakt@poradniarodzinna.skoczow.pl.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia:

 • bezpieczeństwa osób zatrudnionych u Administratora,
 • bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie Administratora,
 • ochrony mienia Administratora.

W związku z tym podstawą dla wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Jak długo będziemy wykorzystywać dane?

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub w sytuacji, gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

Jakie mają państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Komu przekazujemy państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

Jak można się z nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD):rodo@jamano.pl.